NOWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI HOTELARSKIEJ DLA EPIDEMII SARS-COV-2, ZGODNIE Z PROPOZYCJĄ GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO OD DNIA 18/05/2020r.

W odniesieniu do art. 5 Pkt 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wprowadzonej w życie w dniu 14 marca 1985 r., Główny Inspektor Sanitarny zaproponował nowe wytyczne, których będą przestrzegać przedsiębiorstwa sektora HoReCa.

Celem tych nowych wytycznych jest

 1. Zapewnienie dodatkowych środków bezpieczeństwa dla pracowników i klientów w sektorze HoReCa oraz wzmocnienie wysiłków na rzecz kontroli rozprzestrzeniania się wirusa.
 2. Zminimalizowanie ryzyka zainfekowania pracowników i klientów przez osoby już w kontakcie z wirusem.
 3. Ograniczenie ilości bliskiego kontaktu fizycznego między osobami i dostosowanie operacji HoReCa do zgodności z zasadami społecznego dystansowania.

DLA PRACOWNIKÓW

 • Wskaźnik rotacji pracowników powinien być jak najmniejszy. Optymalny nacisk na zatrzymywanie pracowników oraz posiadanie stabilnego zasobu intelektualnego.
 • Odkażanie rąk przy wejściu dla każdego, kto wchodzi do lokalu gastronomicznego.
 • Jednorazowe rękawiczki  lub środki do dezynfekcji rąk dla wszystkich pracowników podczas wykonywania obowiązków.
 • Zachowana bezpieczna odległość pomiędzy pracownikami (zalecane 1,5 m). Jeśli nie jest to możliwe, należy zapewnić sprzęt ochrony indywidualnej.
 • Identyfikowanie obszarów, procesów i okoliczności, w których pracownicy mogą wymagać ścisłego kontaktu i interakcji między sobą, i modyfikować je w skuteczny sposób do przeprowadzania operacji przy zachowaniu bezpiecznej odległości między poszczególnymi pracownikami.
 • Zminimalizować komunikację osobistą(face to face). Należy w jak najszerszym zakresie wdrożyć komunikację elektroniczną. (Telefon, System komputerowy, POS, Bezprzewodowy, itp.)
 • Korzystanie przez pracowników z obszarów publicznych w pomieszczeniach powinno być kontrolowane i rozłożone w czasie. (Np. Posiłek pracowników na służbie, godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy dla pracowników, dostęp do szafek i przebieralnie)
 • Ścisłe zasady i procedury bezpieczeństwa i higieny, które należy przestrzegać w pomieszczeniach. Niniejsze Zasady i Procedury muszą być wyraźnie przekazywane wszystkim pracownikom, nie tylko tym pracownikom, którzy są w bezpośrednim kontakcie z klientami, ale także tym, którzy pośrednio wpływają na usługę (np. Kierowcy dostaw, personel sprzątający i  dostawcy, technicy i personel konserwacyjny)
 • W przypadku potencjalnych niebezpiecznych objawów, Pracownicy muszą unikać przyjścia do pracy, i zgłosić natychmiast swoje objawy do odpowiednich służb medycznych. Jeśli objawy są ciężkie, pracownicy mogą zadzwonić pod numer 999 lub 112.
 • Jeśli pracownik zaczyna wykazywać objawy w pracy, pracownik musi być natychmiast odizolowany .Osobie takiej należy zapewnić transport do najbliższej placówki szpitalnej lub wezwać ambulans. Należy również bezwłocznie powiadomić Sanepid oraz monitorować sytuację.

DLA KLIENTÓW

 • 1 osoba na 4m2.
 • Liczba gości powinna być dostępna przy wejściu do lokalu i stale aktualizowana.
 • Może to spowodować okoliczności, w których ludzie ustawiają się w kolejce na zewnątrz, aby dostać się do lokalu. W tej sytuacji należy zachować odległość 2 m między osobami oczekującymi w kolejce. Informacje te powinny być widoczne dla klientów (np. Naklejki na podłodze, znaki, barykady, itp.)
 • Po wejściu do lokalu gastronomicznego, klienci są zobowiązani zdezynfekować ręce i skierowanie się bezpośrednio do odpowiednio przydzielonego stolika.
 • Obszary publiczne i toalety powinny mieć środki do dezynfekcji rąk i serwetki papierowe, wraz z widocznymi ,jasnymi instrukcjami dotyczącymi ich używania i innymi urządzeniami bezpieczeństwa, takimi jak maski, rękawiczki itp. Suszarki do suszenia rąk powinny być odłączone z prądu z zakazem ich używania.
 • Stoły i siedzenia muszą znajdować się 2m od siebie (od krawędzi stołu) lub 1 m od siebie jeśli lokal posiada osłony pomiędzy  sąsiednimi stołami. Osłona musi być co najmniej 1 m wysokości nad blatem.
 • Tylko osoby, które zamieszkują razem, mogą mieć możliwość siedzenia razem przy stole. W przeciwnym razie osoby muszą siedzieć oddzielnie, z odległością co najmniej 1,5 m między sobą, a NIE naprzeciwko siebie. Wyjątki mogą być dokonywane tylko wtedy, gdy istnieje partycja między poszczególnymi klientami.
 • Obszary samoobsługowe i rzeczy do wspólnego użytku są zabronione. (Np. Cukier, Sosy i przyprawy, Sztućce, Serwetki). Muszą one być dostarczone podczas obsługi wraz z produktem spożywczym lub napojem, do którego może być potrzebna.
 • Zamówienia na konsumpcję wewnątrz lokalu  muszą być podawane na tacy, a taca musi być zdezynfekowana po każdym użyciu.
 •  Nie jest obowiązkowe aby goście nosili maski i rękawiczki, podczas pobytu w lokalu gastronomicznym. Jednak po każdym serwisie stół musi zostać dokładnie zdezynfekowany i oznaczona jako „ZDEZYNFEKOWANY” przed udostępnieniem go następnemu klientowi.
 • Pomieszczenia ogólnodostępne, toalety (z wyłączeniem podłogi) muszą być dezynfekowane co 15 minut. Jeśli to możliwe, pomieszczenie musi być również regularnie wentylowane podczas godzin pracy lokalu.
 • Jeśli klient wykaże objawy choroby, takie jak uporczywy kaszel, trudności w oddychaniu, wówczas taki klient powinien mieć zakaz wchodzenia do lokalu i powinien zostać poinformowany o konsultacji z lekarzem lub wizycie w publicznej placówce zdrowia, na własny koszt, lub dzwoniąc pod numer 999 lub 112.
 • Jeśli gość zacznie wykazywać objawy podczas pobytu w lokalu gastronomicznym, należy natychmiast powiadomić kierownictwo, które musi uważnie obserwować i analizować sytuację, a także w razie potrzeby  podjąć odpowiednie decyzje.
 • Wskazane jest, aby prowadzić stale aktualizowaną listę wszystkich Pracowników i Gości obecnych w obiekcie w danym momencie, a informacje te powinny być łatwo dostępne dla inspektorów sanitarnych w razie potrzeby.

Did you like it? Share it on:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Copyright © 2020 All rights reserved